ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ມວສ

 

    1958-1975 ແມ່ນໂຮງຮຽນແພດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ກິລາ ແລະ ເຍົາວະຊົນ

    1975-1977 ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ກິລາ ແລະ

    ທໍາມາທິການ

    1977-1996 ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສາທາລະນະສຸກ,

    ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

    1995-2006 ແມ່ນຄະນະວິທະຍາສາດການແພດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,

    ກະຊວງສຶກສາທິການ

    2007 ເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ,

    ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕາມດໍາລັດຂອງ

   ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 156/ນຍ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2007)

 

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la