ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ຄະນະນຳ ມວສ
ທ່ານ ດຣ ບຸນຖົມ ຊາມຸນຕຣີ
ອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
- ຊີ້ນຳລວມ
- ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ
- ວຽກຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ
- ວຽກງານການເງີນ
- ຊີ້ນຳ ຫ້ອງການບໍລິຫານ
- ຊີ້ນຳ ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ
ທ່ານ ຮສ ປອ ດຣ ອາກາວ ລີວົງສາ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
- ລົງເລີກ ວຽກງານບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
- ແຜນການ-ການເງີນ
- ສະຫວັດດີການ
- ຊີ້ນໍາ ຄະນະທັນຕະແພດສາດ
ທ່ານ ສຈ ປອ ດຣ ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ລົງເລີກ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
- ພົວພັນຕ່າງປະເທດ
- ການບໍລິການທາງວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
- ຊິ້ນໍາ ຄະນະແພດສາດ
- ຊີ້ນຳສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ທ່ານ ດຣ ຄຳປະສົງ ເສດຖາວັນໄຊ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
- ລົງເລີກ ວຽກງານວິຊາການ
- ຊີ້ນໍາ ຫ້ອງການວິຊາການ
- ຊີ້ນໍາ ຄະນະເພສັຊສາດ
ທ່ານ ດຣ ສົມໃຈ ລາດສະວົງ
ຮອງອະທິການບໍດີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
- ລົງເລີກ ແຜນການ
- ກວດກາ ປະເມີນຜົນ
- ກິດຈະການນັກສຶກສາ
- ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ
- ຊີ້ນໍາ ຄະນະເຕັກນິກການແພດ
- ຊີ້ນຳ ຄະນະພະຍາບານສາດ