ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ລາຍຊື່ຄະນະ
ລາຍຊື່ຄະນະຕ່າງໆພາຍໃນ ມວສ
ລໍາດັບ ຊື່ຄະນະ ເຊື່ອມຕໍ່
1 ຄະນະວິທະຍາສາດການແພດ
2 ຄະນະເພສັຊສາດ pharmacy.uhs.edu.la
3 ຄະນະທັນຕະແພດ
4 ຄະນະພະຍາບານ
5 ຄະນະເຕັກນິກການແພດ
6 ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ fph-uhs.edu.la