ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
 • ຫ້ອງການບໍລິຫານ
 • Cabinet of Administration
 • ການສ້າງຕັ້ງ ສຄສ
            ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ:
  - ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 96/ນຍ ລົງວັນທີ 09 ມີນາ 2017.
  - ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 177/ລບ, ລົງວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2015.
  - ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍຍົດລັດທະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 349/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ່້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ.

  ກ່ຽວກັບ ສຄສ ແລະພາລະບົດບາດ:
           
  ຫ້ອງການບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຫບ", ຂຽນເປັນພາສາຝລັ່ງ: Cabinet de l'administration ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "CA" ແລະ
  ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Cabinet of Administration ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "CA"
  ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜື່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)
  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທີການ ແລະ ຊ່ວຍອະທິການບໍລິໃນ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ຈັດຕັ້ງກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ພະນັກງານ, ແຜນການ, ການເງີນ ແລະ ງົບປະມານ, ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື