ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ
     ມວສ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດ, ວຽກງານໄອທີ, ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ການນໍາ ໃຊ້ Program Endnote, PubMed and Laospace, ວິທີການຂຽນແລະການພິມ, ການເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຮ່ວມກັນທາງດ້ານວິຊາການກັບມະຫາວິທະຍາໄລເຂດພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ແລະມີການຕີພິມເປັນວາລະສານອອກເຜີຍແຜ່, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນ ມວສ.
ລວມຮູບການຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ
ກອງປະຊຸມການສື່ສານດ້ານວິທະຍາສາດຄັ້ງທີ 8
ກອງປະຊຸມສາກົນດ້ານທັນຕະກໍາຄັ້ງທີ 11 ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ
ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ມວສ
ກອງປະຊຸມວິທີການວິເຄາະຄວາມ ປອດໄພ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ຊີວະພາບ 13-15 ທັນວາ 2017
ການອົບຮົມວິທະຍາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ສາທາລະນະສຸກ ຄະນະແພດສາດ
ລວມຮູບການສິດສອນຂອງຄະນະຕ່າງໆ
ຮູບການສອນໃນຫ້ອງທົດລອງ(1)
ຮູບການສອນໃນຫ້ອງທົດລອງ(2)
ຮູບການສອນໃນຫ້ອງທົດລອງ(3)
ຮູບການສອນໃນຫ້ອງທົດລອງ(4)