ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ບໍລິການສັງຄົມ
ການລົງຝຶກຫັດພາກສະໜາມ ສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນພາຍຫລັງການຮຽນທິດສະດີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽນຮູ້ ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ການຊອກບັນຫາທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ວາງແຜນແກ້ໄຂຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ມວສ.
ລວມຮູບກິດຈະກຳດ້ານການບໍລິການສັງຄົມໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ
ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາກ່ອນການລົງຊຸມຊົນ ແລະ
ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ບໍລິການສັງຄົມ.
ກອງປະຊຸມອົບຮົມອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກຂັ້ນບ້ານ
ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປ້ອງກັນແລະສະກັດກັ້ນ
ລວມຮູບກິດຈະກຳຕ່າງໆ