ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ
     ມວສ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ການພັດທະນາ ປັບປຸງຫລັກສູດຂອງຄະນະວິຊາ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາທາລະນະສຸກທົ່ວປະເທດແລະ ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສໍາເລັດ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ ໃຫ້ນັກສຶກສາປີທີ 2 ທຸກສາຂາ, ການລົງຝຶກຫັດພາກສະໜາມ ສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ ຂອງນັກສຶກສາ 4 ຄະນະວິຊາແລະ ການຮຽນສໍາລັບພາກຮຽນທີ່ 1.
ລວມຮູບການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ
ການຮຽນແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ ມວສ(1)
ການຮຽນແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ ມວສ(2)
ການຮຽນແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ ມວສ(3)
ການຮຽນແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ ມວສ(4)
ການຮຽນແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກສຶກສາ ມວສ(5)
ການອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພແລະ
ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງທົດລອງໄລຍະ 2
ພິທີສະຫລຸບການຮຽນ-ການສອນປະຈໍາສົກ 2016-2017
ອົບຮົມຄະນະທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບວຽກງານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ພິທີມອບ-ຮັບປະກາດສະນີຍະບັດ
ຈ ໍານວນນັກສຶກສາທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາຢູ່ ມວສ ໃນແຕ່ລະປີ
ຈ ໍານວນນັກສຶກສາທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາຢູ່ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ